Yatırımcı Sözlüğü
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genel tebliğ, iç genelge, genel yazı ve sirkülerle yapılan düzenlemeler çerçevesinde firmaların ödemek zorunda oldukları KDV tutarından muaf tutulması işlemidir.
Küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkârın finansman kuruluşundan Kredi kullanabilmeleri için kredilere karşılık bankaya kefalet vermekle yükümlü Kooperatiflerdir.
Birinin, borcunu ödemediği zaman onun yerine borcu ödemeyi üstlenmiş olan kişidir.
Kredi Garanti Fonunun kısaltması olup küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek veren ve Yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getiren fon kaynağıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak üzere Proje bazında Yatırımları teşvik eden hibe programıdır.
Bir Projenin veya Girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla yetkilendirilmiş platformlar aracılığıyla halktan para toplanmasıdır.
Bir firmanın veya kişinin, bir ürün veya yöntem üzerinde sahip olduğu bilgi veya ticari sırdır.

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık Net Satış Hasılatı veya mali Bilançosundan herhangi biri 500 milyon Türk Lirasını aşmayan ve yönetmelikte Mikro İşletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya Girişimlerdir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile bu işletmelerin tanımlarına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde işletmelerin mali Bilanço, Net Satış Hasılatı ve yıllık iş birimi dikkate alınarak işletmeler tarafından hazırlanan ve işletmelerin sınıflarını ve KOBİ olup olmadığını gösteren dokümandır.
KOSGEB tarafından uygulanan ve ulusal sanayi / ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelik alanlarında KOBİ’ler tarafından hazırlanan Projelerin desteklendiği destek programıdır.