Yatırımcı Sözlüğü
Daha önce ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesidir.
Yatırım Teşvik Belgesinin eki olan, yatırım kalemlerinin içerisinde yurt dışından getirilecek olan makine ve teçhizatların yazıldığı listedir.
Yurt dışında üretilmiş bir mal veya hizmetin satın alınması işlemidir.
Ülkemiz İthalatını düzenleyen, ülkelere ve ürün sınıflarına göre gümrük vergisi oranlarının belirlendiği karardır.
İnsan sağlığını, çevre ve doğayı dikkate alan tarımsal uygulamalar bütünüdür.
Düzenli ve sağlam bir tapu sicili oluşturmak amacıyla bir ülkedeki bütün arazi, arsa ve mülklerin yerlerinin, alanlarının, sınırlarının, değerlerinin ve hukuksal durumlarının Devlet eliyle saptanıp plana bağlanması işidir.
İşletmenin varlıklarının ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren orandır.
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Tüzel kişiliğe haiz kamu kuruluşudur.
İlki 1963 yılında yürürlüğe giren, ulusal kalkınmada yol haritası sunan, kamu için emredici, özel sektör için yol gösterici olan uzun Vadeli planlardır.
Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda Girişimcilerin finansman ihtiyacını karşılamak, Sermayenin tabana yayılmasına ve yapısal dönüşüme katkı sağlamak ve danışmanlık desteği sağlamak üzere kurulan kamu bankasıdır.