Yatırımcı Sözlüğü
2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile yürürlüğe konulan ve Yatırımcılara yönelik teşvik imkanları sunan programdır.
2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında desteklenen sektörel yatırımlara Yatırım Teşvik Belgesi ile kamu arazisinin tahsis edilmesidir.
Yatırıma Katkı Tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orandır.
Yatırımların, indirimli Kurumlar Vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla Devletçe karşılanacak kısmıdır.
Kar elde etmek, avantaj sağlamak, Sermaye birikimini artırmak veya çeşitli dönemlerde gelir elde etmek için çeşitli Yatırım araçlarına sermaye koyan kişidir.
Bir Girişimcinin veya Yatırımcının, istediği boyutlarda bir yatırıma veya geri dönüşe ulaşmasının ardından girişimi devretmesidir.
Yatırıma ilişkin hazırlanan fayda maliyet analizinin ülke ekonomisi açısından incelenmesi yöntemidir. Yatırımın Ekonomik Analizi geniş kapsamlıdır ve toplumun tamamını incelemeye dahil etmektedir.
Yatırıma ilişkin hazırlanan fayda maliyet analizinin sadece işletme açısından etkisinin incelenmesi yöntemidir. İşletme odaklı olmasından ötürü ekonomik analize kıyasla daha dar kapsamdadır.
Herhangi bir Yatırım aracına gerçekleştirilen yatırım sonrası elde edilen gelir veya değer artışı ile yatırım bedelinin geri kazanıldığı toplam süredir.
Bir Yatırım Projesinin Net Bugünkü Değerini sıfıra eşitleyen, diğer bir deyişle nakit girişlerinin bugünkü değerini nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.