Kurumlar Vergisi
Kurum kazançlarından alınan, Mükelleflerin bir takvim yılı boyunca kazandıkları safi kurum kazancına göre hesaplanan vergi türüdür.