Yatırımcı Sözlüğü
Yatırıma ilişkin hazırlanan fayda maliyet analizinin ülke ekonomisi açısından incelenmesi yöntemidir. Yatırımın Ekonomik Analizi geniş kapsamlıdır ve toplumun tamamını incelemeye dahil etmektedir.
Yatırıma ilişkin hazırlanan fayda maliyet analizinin sadece işletme açısından etkisinin incelenmesi yöntemidir. İşletme odaklı olmasından ötürü ekonomik analize kıyasla daha dar kapsamdadır.
Herhangi bir Yatırım aracına gerçekleştirilen yatırım sonrası elde edilen gelir veya değer artışı ile yatırım bedelinin geri kazanıldığı toplam süredir.
Bir Yatırım Projesinin Net Bugünkü Değerini sıfıra eşitleyen, diğer bir deyişle nakit girişlerinin bugünkü değerini nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.
Gerçekleştirilen herhangi bir Yatırım aracı için, geçmiş fiyat hareketlerine bakarak, gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerini tahmin edebilme yöntemidir.
3568 sayılı kanunun 2. Maddesinin b fıkrasına göre gerçek ve Tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran; finans, mali mevzuat, muhasebe konularında destek veren; belgeye dayalı inceleme, denetim yapan; mali tablo ve beyanname konularında destek olan; yine bu işletmelerin tasdik işlemlerini yapan kişiler olan Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından hazırlanan rapordur.
Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Yenilenebilir Enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, Biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilmektedir.
2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında Yatırımcının yurtiçinden tedarik etmeyi planlandığı, makine ve teçhizat listesini içeren belgedir.
2001 yılında kurulan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), iş dünyasını ilgilendiren, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarını destekleyen, kamu ve özel sektör temsilcilerinden (TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK) oluşan bir platformdur.
İmar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında taşınmazın mal sahipleri tarafından, bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün İmar Planına uygun olarak kamu yararına (yol, yeşil alan, park vs.) bırakılması işlemidir.